बायको खालचे केस काढत होती…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद

Joke 1: एकदा पप्पू आणि बंड्या गा’र्डन मध्ये फिरत असतात अचानक बंड्याला गार्डन मध्ये २ बॉ’म्ब सापडतात…..
बंड्या: अरे पप्पू हे बघ इथे २ बॉ’म्ब आहेत… पप्पू: पटकन उचल बंड्या आपण हे दोन्ही बॉ’म्ब पोलि’सांच्या हवेली करूया
आपल्याला पो’लीस बक्षीस देतील… बंड्या: अरे पण बॉ’म्ब घेऊन जाताना जर एक बॉ’म्ब फुटला तर???
पप्पू: पोलि’सांना सांगून टाकू कि आपल्याला एकच बॉ’म्ब मिळालेला……

Joke 2: दोन पा’गल एका जे’ल मध्ये पळून जाण्याचा प्लॅ’न बनवतात..
पहिला पा’गल: उद्या सकाळी जेव्हा जे’लचे मेन गेट उघडेल तेव्हा आपण तेथिलक सु’रक्षा रक्ष’काला पकडून मा’रू आणि पळून जाऊ
दुसरा पा’गल: खूपच मस्त प्लॅन आहे… दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा दोन्ही पा’गल जे’ल च्या गेट जवळ येतात तेव्हा गेट उघडे असते आणि तिथे सु’रक्षा र’क्षक पण नसतो…
पहिला पा’गल: अरे यार.. न’सीब खराब आहे.. सु’रक्षा र’क्षकच गायब आहे…. जर तो असता तर त्याला मा’रून आपण प्लॅ’नच्या नुसार जे’ल मधून पळालो असतो
दुसरा पा’गल: जाऊ दे आपण उद्या प्रयत्न करू

Joke 3: डॉ’क्टर मरीज़ से : अब तबी’यत कैसी है ? मरीज : पहले से ज्यादा ख़राब है।
डॉ’क्टर : दवाई ले ली थी ? मरीज़ : आपने दी तो मैंने ले ली..!
डॉ’क्टर : मेरा मतलब है द’वाई खा ली थी ? मरीज़ : नहीं डॉ’क्टर साहब दवाई की शीशी तो भरी हुई थी !
डॉ’क्टर : अरे बेवकूफ मेरा मतलब है दवाई पी ली थी ? मरीज़ : नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो लाल थी..!
डॉ’क्टर : अरे गधे द’वाई को पी लिया था ? मरीज़ : नहीं डॉ’क्टर साहब पीलिया तो मुझे था!!!

Joke 4: एकदा बाहेर जोराचा पाऊस चालू होता म्हणून नवरा घरी उशिरा येतो…
बायको :- “काय हो बाहेर एवढा जोराचा पाउस पडतोय , घरी यायला एवढा उशीर का केला” लवकरच निघून यायचं ना?
नवरा :- अगं बाई “स्टे’शन ला भिजलेल्या साड्यांचा मोठा सेल लागला आहेना तो पाहत होतो…!!”
बायको :- (खुश होते ) मग आणली का एखादी साडी ? नवरा :- नाही ना? बायको:- का नाही आणली?
नवरा- सर्व बायकांनी नेसलेल्या होत्या ना!! बायकोने नवऱ्याला जा’म धु’तला…….

Joke 5: हनीमू’नसाठी गेलेल्या एक जोडप्याने एका मोठ्या हॉटेलमध्ये रूम प्रवेश केला…….बायकोला सोफ्यावर बसून नवरा काउंटरवर खोली बुक करण्यासाठी गेला.
तिथे काउंटरवर एक मिनी स्क’र्टमध्ये मुलगी उभी होती…. दोघांना रूम मिळाली, खोलीत येऊन नवरा बायकोला म्हणाला- “काउंटरवर उभी असलेली मुलगी कॉ’ल ग’र्ल आहे…”
बायको- “नाही, हा त्यांचा युनि’फॉर्म आहे, तुम्हाला काही गैर’समज झाला.” दोघांमध्ये ह्या कारणावरून भां’डण झाले आणि पै’ज लावण्यात आली.
नवऱ्याने बायकोला पडद्यामागे लपवले आणि त्या मुलीला खोलीत बोलावले आणि मग तिला विचारले – “मी एकटा आहे, आज रा’त्री तू माझ्याबरोबर राहशील का?”
मुलगी म्हणाली – “मी 2000 रु’पये घेईन.” नवरा म्हणाला – “मी 2’00 रुपये देईन.” आणि हे ऐकून मुलगी रा’गाने निघून गेली. पती पै’ज जिंकला मग संध्याकाळी दोघे नवरा बायको हॉटेलमध्ये जेवायला बसले होते.
त्या मुलीने त्यांना दुरूनच पाहिले आणि जवळ येऊन त्या नवऱ्याला बोलली. “चु’त्या तुला 200 रु’पयांत अशीच मिळेल”

Joke 6: एकदा मुलाचा ५वा वाढदिवस असतो.. त्याचे वडील संपूर्ण घर फुग्यांनी सजवतात…
मुलगा केक कापतो आणि त्याचे वडील आनंदित होऊन सर्व फुगे फोडतात…
मुलगा लगेच वडिलांना विचारतो, ” बाबा, वाढदिवसाला आपण फुगे का फोडतो ”
वडील: बाळा, कारण फुगा फुटल्यामुळेच तुझ्या सारखे गोड मुलं जन्माला येतात
जोक ज्याला समाजाला त्यांनीच हसा

Joke 7: एक बाई रस्त्याने जात असते अचानक तिला गाढव दिसते……गाढवाचे लिं’ग मोठे झालेले असते…….बाई एकटक लिं’गाकडे बघते गाढव मालकाला वाटले बाईला गाढव सवारी करायची आहे…….
गाढव मालक: बाई घेता का गाढवाचा आनंद? बाई: नाही नाही मी तर फक्त बघत आहे….. गाढव मालक: फ्री सर्विस आहे मॅडम… तुम्हाला काहीच त्रास नाही होणार पटकन चढणार आणि उतरणार…….
बाई: अरे नाही बाबा माझं आतच लग्न झाले आहे… गाढव मालक: मग काय झाले मॅडम… हा गाढव तुमच्यासाठी उभा आहे…..अरे बाळा तो गाढव घेऊन ये……
गाढव चालत येताना त्याचे लिं’ग हालत होते ते बघून बाई घा’बरली आणि बोलली मला मा’फ करा पण मला नको आहे… गाढव मालक: घा’बरू नका माझा मुलगा तुमच्या बरोबर राहील……
पुढे गाढव मालकाच्या मुलाचे शब्द ऐकून बाई बे’शुद्ध झाली……मुलगा: बाई पुढच्या रस्त्याने ह्या गाढवाला ३ तास राहतात आपण ह्याला माघून चढवू…… १ तासात चढून उतरेल

Joke 8: कॉले’जच्या ३ मु’ली गप्पा मा’रत असतात …. निशा: हातात घेतला तर दा’बुशी वाटत?
पिंकी: दाब’ल्या नंतर चो’खूशी वाटत? राणी: पूर्ण चो’खल्याशिवाय मन नाही भरत?
एक मुलगा त्यांच्या गप्पा ऐकतो आणि बोलतो .”अरे मग येता का”?
३ मु’ली: तुझी काय गरज आम्ही बाजारातून आं’बे आणून खाऊ… कधी तरी चांगला विचार करा रे….

Joke 9: हा विनोद खूप चाव’ट आहे कृपया १’८+ वाल्यांनी वाचा….
एक मुलगी एका म्हाताऱ्या आजीला विचारले……
मुलगी- आज्जी, तुमच्या वेळेस १०-१० मुले कशी व्हायची…
म्हातारी लगेच हसते….. म्हातारी- अगं पोरी आमच्या काळात तुमच्या सारखी
तों’डा’त घेऊन चो’खण्याची प’द्धत नव्हती…..

Joke 10: एका कुत्रीचा ५ कुत्रे मिळून कार्यक्रम करत होते…
नवरा आणि बायको त्यांना बघतात असतात…
बायको पटकन लाजते… नवरा- काय झालं पिल्लू?
बायको – अरे मला माझ्या कॉलेजच्या दिवसाची आठवण आली…
नवरा जागेवर बे शुद्ध…

Joke 11 –सकाळी-सकाळी बायको खालचे के’स काढत होती…. नवरा- एवढ्या सकाळी शे’विंग का करतेय?
बायको थोडी घाबरते… नवरा- सांग पटकन…
बायको- अहो मला सांगा तुम्ही पण कधी-कधी सकाळी दा’ढी करता ना…
नवरा- हो करतो कारण माझी बॉ’स बरोबर मी’टिंग असते…
बायको- बरोबर मग आज माझी पण बॉ’स बरोबर मी’टिंग आहे… नवरा जागेवर बे’शुद्ध…

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *