चा वट बाई टेलर कडे जाते…

Loading...

नमस्कार मंडळी…!!

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपण आपल्या मनोरं’जनावर खूप दु’र्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरी’राला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आ’जार ग्रास’तात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृ’ताचे काम करते. डॉक’टर देखील बऱ्याच रुग्णांना आनंदित राहण्याचा म्हणजे हसून खेळून राहण्याचा सल्ला देतात.जर हसणे हे आपल्या शरी’रा’साठी एवढे महत्वाचे आहे तर मग आपण दररोज ह’सले पाहिजे व आपले व इतरांचे देखील मनो’रंजन केले पाहिजे.

विनोद १ : एक वे’डा आरश्यात स्वतःला बघत होता
स्वतःला बघून बघून विचार करत होता
यार याला कुठेतरी पाहिलं आहे ????
खूप वेळ टे’न्शन मध्ये विचार करता करता बोलला
अरे यार हा तर तोच आहे ना.. त्या दिवशी माझ्या बरोबर के’स का’पायला आला होता….

Loading...
Ad

विनोद २ : गण्या त्याच्या बायकोला घेऊन डॉ’क्टर जवळ घेऊन गेला
डॉ’क्टर बोलला : कमरेवर इंजे’क्शन द्यावं लागेल !!!
गण्याच्या बायकोचा परक’रचा ना’डा सुटत नसतो
डॉ’क्टर हातात इंजे’क्शन घेऊन उभा असतो…
हे बघून गण्या बोलला सा’ल हे रोजच आहे घरी पण हेच रडगा’णं असत….

विनोद ३ : एकदा एका कॉ’लनी मधून एक के’ळे वाला जात असतो….
तेव्हा तिसरया मजल्यावरून एक बाई त्या के’ळे वाल्याला आवाज देते….. बाई: काय रे के’ळे वाला
कैसे दिये के’ले? के’ळेवाला: मॅ’डम, ६ के १२ केले ले जाओ…….
बाई: (लगेच) ७ में १३ देता है तो उपर आ जा…. ज्याला समजला त्यांनीच हं’सा

विनोद ४- बब’ड्या आणि त्याची होणारी बायको फोनवर गप्पा मा’रत असतात….
ब’बड्या: अरे शो’नु..!! मला सांग ना तुझे घरचे आपल्याला ल’ग्नाला कसे तयार झाले त्यांचा तर वि’रोध होता ना…!!!!
होणारी बायको: काही नाही रे मी फक्त त्यांच्या एका प्रश्नाचे उत्तर दिले आणि त्यांनी लग्नाला पर’वानगी दिली…!!!
बब’ड्या: असा काय उत्तर दिले कि ते तयार झाले??? होणारी बाय’को: त्यांनी विचारले मला सध्या पोरग काय करतेय ?
बब’ड्या: मग तू काय उत्तर दिले..?? होणारी बाय’को: मी बोलली काही नाही पो’टात लाथा मा’रत आहे (वि’नोद ज्याला समजला त्यांनीच ह’सा)

Loading...
Ad

विनोद ५- एका पा’र्टी मध्ये सर्व जण उल’टी करत असतात… हे बघून एक व्यक्ती ने विचार- काय झालं ह्या सर्वांना????
दुसरा व्यक्ती: कुणाचं ठाऊक काय माहित…!!! सर्वात पहिले मला उल’टी झाली….. ते बघून सर्वांना
कि’ळस आली…. पहिला व्यक्ती: मग काय झालं ?? दुसरा व्यक्ती: मग काही नाही मी परत माझी उ’लटी पियुन टाकली
तेव्हा पासून हे सर्व उल’ट्या करता आहेत

विनोद ६- एका आज्जीला मंदि’र बाहेर एक भि’खारी भेटतो आणि तो बोलतो…..
भि’खारी: देवाच्या नावाने काही तरी द्या आ’ज्जी बाई..!!! ३-४ दिवसापासून काही नाही खाल्लं आहे….!!!!
आ’ज्जीने ५०० रुप’याची नो’ट काढली आणि बोलली अरे माझ्या कडे सुटते नाही आहे… नाही तर तुला १०० रुप’ये असते….
भि’खारी: अहो थांबा माझ्या कडे ५०० चे सुटते आहेत…!!! आ’ज्जी: मग एक काम कर त्याच्यातून काही तरी खाऊन घे….

Loading...
Ad

विनोद ७- कॉले’जमध्ये २ मु’ली एकदा जा’ड मुला’ला पाहून बोलल्या
मु’ली- हे जाड्या तुझा मट’का कितीला देशील?
पोरगा पक्का चा’व’ट असतो तो लगेच त्याची च’ड्डी काढतो आणि बोलतो…
मुलगा: हे बघा तुम्हाला न’ळासोबत पाहिजे असेल तर फक्त ५०० रुप’ये…
ज्या’ला जो’क समजला त्यांनीच ह’सा….

विनोद ८: नवरा बायको ब्लु फि’ल्म बघत असतात.. अचानक बायको म्हटली..
“अय्या,किती वेळ करतोय तो.. तूम्ही इतका वेळ का नाही करत..?”
नवरा : वे’डी, ती त्याची बायको नाही.. तु बाजुच्या सकु ला विचार माझा स्टे’मीना.. 😂😂😂

विनोद ९- नवीन ल ग्न झालेली सू न घरी येते…. सा सूबाई- सू नबाई नाव घे ?
सू नबाई- मट णाचा केला र स्सा चि कन केले फ्राय…
मट णाचा केला र स्सा चि कन केले फ्राय…
दोन पाय वरती करते कोण करणारं ट्राय…
सा सू बा ई को मात…. 😅😂😂😂

विनोद १०- चा-वट पिंकी रस्त्यावर रिक्षा शोधत होती… पिंकीला एक रिक्षा दिसते…
पिंकी- भय्या, अंदर तक जायेगा? रिक्षावाला- जी बिलकुल जायेगा…
आपके लिए तो खडा किया है?
पिंकी- अरे भय्या तो घुमा के पिछे से ले लो….
ज्याला समजलं त्त्यांनीच हसा…

विनोद ११- एकदा मोठ्या बॉ लची चा वट बाई टेलर कडे जाते…
बाई- अहो दादा, माझं ब्राऊज शिवून द्या…टेलर बाईच्या ब्रा ऊज माप घेतो…
टेलर- बाई तुमचं लग्न झालं आहे का? बाई- हो झालंय, पण काय झाल?
टेलर- अहो बाई नवऱ्याला सांगा थोडे दिवस डाव्या बाजुवर जास्त लक्ष दे, फिटिंग चांगली बसेल….
आणि नसेल जमत तर त्याचे थोडे जास्त पैसे लागतील….बाई ने टेलरला धुतला…

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – एका माणसाचे चार अक्षरी नाव काय? ज्याचे पहिले व दुसरे अक्षर म्हणजे त्याच्या बायकोचे नाव…..
दुसरे व तिसरे अक्षर म्हणजे त्याच्या मुलीचे नाव…..तिसरे व चौथे अक्षर म्हणजे त्याच्या मुलाचे नाव…….
व चारही अक्षर म्हणजे त्याचे नाव…….सांगा पाहु ते नाव?????